Tietosuojaseloste www-sivut

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Olemme sitoutuneet noudattamaan sopimuksen asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Asetukseen voit tutustua täällä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoja voidaksemme viestiä sinulle ja vastata yhteydenottopyyntöihin, oikeudellisten ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, liiketoimintamme ja verkkosivumme kehittämiseksi sekä palveluidemme ja markkinointimme kohdentamiseksi sinulle.

Mitä henkilötietoja kerätään

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoa evästeiden ja lomakkeen kautta.

Lomakkeet

Sivustollamme on lomakkeita, jotka keräävät vain asiakaspalvelumme ja -viestintämme kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsittelevät vain asianmukaiset henkilöstömme jäsenet eikä tietoa jaeta tarpeettomasti eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietoturva-asioista ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.
Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyn osalta.

Oikeus henkilötietoihin

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta yksilön oikeuksista hänestä kerättyihin tietoihin. Näihin kuuluvat oikeus peruuttaa suostumus, oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus saada virheet korjatuiksi, oikeus kieltää suoramarkkinointi, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: 

Keravan Palvelutalosäätiö sr (y-tunnus 0223004-5)

Timontie 4, 04200 Kerava

Yhteyshenkilö: Minna Härmä-Laitila 050-433 3405, minna.harma-laitila@kpts.fi

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tietoa asukkaalle henkilötietojen käsittelystä

Keravan Palvelutalosäätiössä käsittelemme asukkaiden ja asuntoa hakevien henkilöiden henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on vuokraustoiminnassa lakien ja hyvän vuokratavan mukaan välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietojasi ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi. 

Vastaamme siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, eikä tietoja oikeudetta luovuteta ulkopuolisille. Henkilöstömme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin. Olemme allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Noudatamme säännöksiä ja viranomaisohjeita ja edellytämme samaa myös henkilötietoja käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltamme.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti perustiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista.

Mikäli tarvitset yksityiskohtaisempia ohjeita oman asiasi selvittämiseksi, ota yhteyttä Viertolan toimistoon. 

Rekisterinpitäjä

Keravan Palvelutalosäätiö sr (y-tunnus 0223004-5)

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

Rekisteristä vastaa palvelupäällikkö Elina Kontio ja toimistosihteeri Päivi Mäntynen.

Säätiön tietosuojasta vastaava on toiminnanjohtaja Minna Härmä-Laitila.

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa Päivi Mäntynen.

Rekisterin nimi

Keravan Palvelutalosäätiön asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri).

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on välttämätöntä vuokraustoiminnassa ja kiinteistöjen ylläpidossa. Käsittely perustuu siihen, että olet hakenut asuntoa, jo asut tai olet asunut vuokralaisena Keravan Palvelutalosäätiöllä. Tarvitsemme henkilötietojasi ensisijaisesti lainsäädännön mukaisten vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseksi.

Käytämme tietoja esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

  • asukasvalintaohjeiden ja -perusteiden noudattaminen,
  • asuntojen kunnossapito ja vikailmoitukset,
  • vuokrareskontra ja muu maksuliikenne, sekä
  • asumisneuvonta, asukastoiminta, asiakastutkimukset ja asukasinformaatio.

Lisäksi käytämme yleisellä tasolla asiakkaidemme henkilötietoja omassa toiminnassa palveluidemme kehittämiseksi vastaamaan paremmin asiakkaittemme tarpeita. Tutkimuskäyttö on tarkoin ohjeistettu ja siinä tiedot joko anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan. Käytämme henkilötietoja myös suoramarkkinoinnin ja markkinoinnin tarkentamiseksi asiakasta kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään osittain automaattisesti, mutta yksinomaan automaattisen käsittelyn tai profiloinnin perusteella emme tee asiakkaiden oikeuksia ja velvoitteita koskevia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka ovat hakeneet Keravan Palvelutalosäätiön asuntoa tai niissä jo asuvat tai ovat asuneet. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja asunnon hakijoista, vuokralaisista sekä mahdollisista kanssavuokralaisista:

Perustiedot kaikista hakijoista ja asukkaista

  • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asunnon tarvetta koskevat tiedot

  • Nykyinen asunto, työsuhteen kesto ja laatu, tulot ja varallisuus, luotot, velat, velkajärjestelyt ja perinnät, mahdollinen edunvalvonta, alaikäisen hakijan huoltajuus, maksusitoumuksen tai takauksen antaja, oleskeluluvan kesto, muut ARA-asukasvalinnan edellyttämät tiedot.

Asumiseen liittyvät tiedot

  • Vuokrasopimus, vuokra-, maksu- ja vakuustiedot, yhteydenpito vuokranantajan edustajien kanssa, asumiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet, pankkitilitiedot maksupalautuksia tai korvauksia varten, mahdolliset markkinointiluvat ja -kiellot.

Muut asiakkuustiedot osalla asiakkaista

  • Jäsenyys asukasdemokratian yhteistyöelimessä ja siihen liittyen mahdollisesti henkilön kuva, asumisneuvonnan asiakkaiden kertomat tiedot elämäntilanteestaan ja palveluiden käytöstä, asiakkaan luvalla saadut tiedot asumisen tuesta, palvelusuunnitelmista ja -sopimuksista, turvakiellot.

Järjestelmiin voi tallentua kpts.fi sivustolla vierailleiden IP-osoitteita sekä evästeiden kautta saatuja tietoja internetin käytöstä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi keräämisperusteen mukaisesti määritellyn ajan. Aika määräytyy sen mukaan, mikä on eri tietojen osalta lainsäädännön, viranomaismääräysten tai sopimuksen perusteella välttämätöntä. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään evästeen luonteesta riippuen enintään kolme vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietosi saamme ensisijaisesti hakulomakkeelta ja sen liitteistä eli sinulta itseltäsi. Lisäksi käsittelemme vuokrasuhteessa kertyviä tietoja, jotka saamme ensisijaisesti Keravan Palvelutalosäätiön lukuun toimivilta yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme pääsääntöisesti luovuta tietojasi Keravan Palvelutalosäätiön ulkopuolelle. Poikkeuksena on tietojesi luovuttaminen Keravan Palvelutalosäätiön lukuun toimiville yhteistyökumppaneille (kuten huoltoyhtiö) siltä osin, kuin ne välttämättä tarvitsevat tietojasi palveluidemme toteuttamiseksi. Poikkeuksena ovat myös tiedot, joiden luovuttamiseen on lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuva oikeus tai velvollisuus. Voimme luovuttaa tietojasi muillekin tahoille kirjallisella nimenomaisella suostumuksellasi. Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETAn alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme henkilötietojesi suojauksessa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä, hyvää tiedonhallintatapaa sekä Keravan Palvelutalosäätiön tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä puolesta oikeutetut henkilöt.

Säilytämme manuaalisen aineiston luotettavasti lukitussa tilassa. Digitaalisen aineiston tietoihin on pääsy vain Keravan Palvelutalosäätiön nimeämillä henkilöillä, joille annetaan määräaikainen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterien käyttöoikeudet määritellään tehtäväkohtaisesti. Tiedot on talletettu lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu. Jos niissä on virheitä, voit pyytää niitä korjattavaksi. Sinulla on oikeus pyytää tietoja poistettavaksi (oikeus tulla unohdetuksi), ellei tietojen käsittely tai säilyttäminen perustu sopimussuhteiseen tai muuhun Keravan Palvelutalosäätiön oikeutettuun etuun. Saat tarvittaessa Viertolan toimistosta yksityiskohtaisempia ohjeita rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen.

Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Voit kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin tai tutkimuspyyntöjä varten. Evästeiden käytön kieltämisellä ei ole vaikutusta nettisivustojen käyttöön.

Lisäksi sinulla on oikeus saada oikeuksiesi toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 566 6700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja tarkastuspyynnöt voit tehdä vapaamuotoisesti henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Keravan Palvelutalosäätiön toimistosihteerille. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.